छोटो अनिवार्य प्रार्थना

छोटो अनिवार्य प्रार्थना

चौबिस घण्टामा एक पटक मध्यान्हमा पाठ गर्नुपर्ने

हे मेरा ईश्वर !

म साक्षी दिन्छु कि तिमीलाई चिन्न तथा

तिम्रो पुजा गर्न तिमीले मलाई उत्पन्न गर्यौ |

म अहिले यो स्वीकार गर्दछु कि

म अशक्त छु, तिमी सर्व–शक्तिमान् छौ,

म दरिद्र छु, तिमी सर्व–सम्पन्न छौ |

आत्म–परिपूर्ण र संकटमा तारणहारा परमात्मा तिमीबाहेक अन्य कोही छैन |

– बहाउल्लाह